Harry Hole 6: Wybawiciel

Tom pią­ty cyklu zakoń­czył Try­lo­gię z Oslo. Aby wyro­bić się przed nad­cho­dzą­cą wiel­ki­mi kro­ka­mi pierw­szą ekra­ni­za­cją książ­ki z serii o Har­rym Hole, Jer­ry się­gnął po „Wyba­wi­cie­la”. Czy powieść oka­za­ła się rów­nie satys­fak­cjo­nu­ją­ca jak bar­dzo dobry „Pen­ta­gram”? Nie­ste­ty nie i to z wie­lu róż­nych powo­dów, o któ­rych posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.