Harry Hole 10. Policja

Poprzed­ni tom cyklu o Har­rym Hole zakoń­czył się w spo­sób na tyle szo­ku­ją­cy, że Jer­ry zabrał się od razu za kolej­ną odsło­nę serii zaty­tu­ło­wa­ną “Poli­cja”. Jak Nes­bo “odkrę­cił” wyda­rze­nia z fina­łu wcze­śniej­szej powie­ści? Co jest naj­więk­szą zale­tą tej książ­ki, a co nie do koń­ca zagra­ło? Jak wypa­da głów­na intry­ga, a jak pre­zen­tu­ją się kon­ty­nu­owa­ne wąt­ki oso­bi­ste? I w koń­cu: co wpły­nę­ło na wyjąt­ko­wo pozy­tyw­ny odbiór wer­sji audio? Posłuchajcie.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.