Czytelnicze podsumowanie 2020 – Skura gościnnie w Readers Initiative

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ramach Readers Ini­tia­ti­ve. Pole­ca­my śle­dzić ten projekt 🙂

Zapra­sza­my do 45. odcin­ka Readers Ini­ta­ti­ve – pod­ca­stu o lite­ra­tu­rze wszech tre­ści – w któ­rym nade­szła pora na pod­su­mo­wa­nie nasze­go czy­tel­ni­cze­go roku 2020! Tym razem roz­ma­wia­my o naszych książ­ko­wych „pierw­szych razach”, któ­rych doświad­czy­li­śmy w minio­nym roku, o książ­kach któ­re uzna­li­śmy za wyjąt­ko­we oraz takich, któ­re zachwy­ci­ły nas naj­bar­dziej a tak­że mówi­my o naszych pla­nach czy­tel­ni­czych w Nowym Roku 2021!

Tym razem Michał, Seba­stian i Rafał oraz zna­ny z Kon­glo­me­ra­tu Pod­ca­sto­we­go Sku­ra / Żar­łok – twór­ca audy­cji popkul­tu­ro­wych i repor­ta­ży gastro­no­micz­nych (Audy­cja Zku­ry, Żar­łok TV) – opo­wie­dzą Wam mię­dzy inny­mi o książ­kach „Ready Play­er Two” – Erne­sta Cli­ne­’a, „Gre­en­town” – Raya Brad­bu­ry­’e­go, „Dom na skar­pie” Nory Roberts, „Prze­no­śne drzwi” Toma Hol­ta, „Anty­ba­śnie z 1001 dnia” Mar­ci­na Wol­skie­go, „Tele­wi­zja Dziew­cząt i Chłop­ców (1957–1993). Histo­ria niczym baśń z inne­go świa­ta” Sła­wo­mi­ra W. Mali­now­skie­go” oraz „Cyma­now­ski Młyn” / „Cyma­now­ski chłód” Ste­fa­na Dar­dy i Mag­da­le­ny Wit­kie­wicz. Ponad­to wspo­mną o cyklu „Bobi­ver­se” Den­ni­sa E. Tay­lo­ra i serii o Aloy­suy­sie X.L. Pen­der­ga­ście Dougla­sa Pre­sto­na i Lin­col­na Chil­da, „Sadze o Cza­ro­krąż­cy” Artu­ra Banie­wi­cza, „Świe­cie Dys­ku” Ter­ry­’e­go Prat­chet­ta oraz komik­sach „Saga” Bria­na K. Vau­gha­na & Fio­ny Sta­ples i „Nie­zwy­cię­żo­ny” Rafa­ła Miko­łaj­czy­ka na pod­sta­wie twór­czo­ści Sta­ni­sła­wa Lema. Na począt­ku zaś Piotr Borow­ski z pod­ca­stu „Dys­ku­sje o książ­kach” opo­wie o swo­ich wra­że­niach z lek­tu­ry książ­ki „Cyce­ro” Rober­ta Har­ri­sa a na koniec Sku­ra zare­ko­men­du­je grę plan­szo­wą na pod­sta­wie „Imie­nia Róży” Umber­to Eco. Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia odcin­ka i życzy­my miłe­go odsłuchu

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.