Ćma

Debiut powie­ścio­wy Jaku­ba Bie­law­skie­go odbił się w śro­do­wi­sku fanów gro­zy dość sze­ro­kim echem. Nie dość, że książ­ka sta­no­wi­ła for­pocz­tę współ­cze­sne­go, pol­skie­go hor­ro­ru w wydaw­nic­twie Vesper, to jesz­cze jej jakość zachwy­ci­ła wie­lu. Jak to czę­sto w przy­pad­ku hur­ra­op­ty­mi­stycz­nych opi­nii bywa, Michał sia­dał do lek­tu­ry z pew­ną rezer­wą i ostroż­no­ścią. Czy “Ćma” może być tak dobra jak mówią? Prze­ko­naj­cie się, słu­cha­jąc dzi­siej­sze­go nagrania.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.