Zwiadowcy Księga 8: Królowie Clonmelu

Ku wiel­kie­mu zdzi­wie­niu Wil­la, Halt nie poja­wia się na dorocz­nym Zlo­cie Zwia­dow­ców. Oka­zu­je się, że musiał wyru­szyć do Sisley, by spraw­dzić pogło­ski na temat nie­po­ko­ją­cych wyda­rzeń na zachod­nim wybrze­żu. Fatal­ne nowi­ny, jakie przy­wo­zi Halt, nie nastra­ja­ją optymistycznie…

Kult wyznaw­ców fał­szy­we­go bóstwa pano­szy się w Hiber­ni, któ­rą od Arau­le­nu dzie­li zale­d­wie wąska cie­śni­na. Pięć z sze­ściu hiber­nij­skich kró­lestw zosta­ło już pod­po­rząd­ko­wa­nych Ten­ny­so­no­wi, przy­wód­cy groź­nej sek­ty. Jeśli uda mu się opa­no­wać ostat­nie z nich, Clon­mel, bez­pie­czeń­stwo Arau­le­nu będzie zagro­żo­ne. Will, Halt i Hora­ce wyru­sza­ją na Zachód, by prze­ko­nać sła­be­go kró­la Clon­me­lu do wal­ki. Klucz do powo­dze­nia misji spo­czy­wa w dło­ni mistrza zwia­dow­ców. Jakie sekre­ty kry­ją się w prze­szło­ści Hal­ta i w jaki spo­sób mogą one wpły­nąć na sytu­ację w Hiberni?

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.