Zombiaki

Zom­bi nad­cią­ga­ją. Ludzie odpo­wia­da­ją strza­ła­mi z pisto­le­tów, mio­ta­czy ognia, beczek z pło­ną­cym ole­jem… Zom­bi idą… W każ­dej turze kolej­ny krok… Idą, nie zwa­ża­jąc na dzia­ła­nia ludzi, idą kro­cząc po pole­głych towa­rzy­szach. Idą… Ludzie bro­nią się, wypusz­cza­ją samo­chód-pułap­kę, zrzu­ca­ją linie wyso­kie­go napię­cie, strze­la­ją seria­mi z kara­bi­nów maszy­no­we­go… Zom­bi idą…

Czy Zom­bi dotrą na bary­ka­dy przed Świ­tem, czy też ludzie zdo­ła­ją ich zatrzy­mać z dala aż do wscho­du słońca…

Zom­bia­ki to tak­tycz­na gra kar­cia­na dla dwóch gra­czy, o pro­stych regu­łach, zapew­nia­ją­ca dyna­micz­ną, cie­ka­wą roz­gryw­kę. Jeden z gra­czy wcie­la się w role zom­bich – jego celem jest prze­do­stać się przez pięć kolej­nych prze­cznic i prze­ła­mać bary­ka­dy ludzi. Prze­ciw­nik dowo­dzi ludź­mi – jego celem jest zatrzy­mać zom­bich tak dłu­go, aż nadej­dzie świt – ostat­nia kar­ta w talii zombich…

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.