Zimny dzień w raju

Jedy­ny w histo­rii kry­mi­nał, któ­ry otrzy­mał jed­no­cze­śnie dwie naj­bar­dziej pre­sti­żo­we nagro­dy gatun­ku: Edgar i Sha­mus Awards. Poru­sza­ją­cy do głę­bi kry­mi­nał o prze­szło­ści, któ­ra powra­ca i chwy­ta teraź­niej­szość za gardło

„Jest tam. Kula w mojej pier­si, nie­ca­ły cen­ty­metr od ser­ca. Wła­ści­wie już o niej nie myślę. Jest teraz po pro­stu czę­ścią mnie. Ale raz na jakiś czas, w te szcze­gól­ne noce, przy­po­mi­nam sobie o niej. Czu­ję w sobie jej cię­żar. Czu­ję jej meta­licz­ną twar­dość. I cho­ciaż kula ogrze­wa się w moim cie­le od czter­na­stu lat, w noce takie jak ta, kie­dy jest ciem­no i wie­je wiatr, wyda­je się zim­na, jak sama noc”.

Od tam­tej nocy Alex nie jest już poli­cjan­tem. Nie robi nic waż­ne­go. Na próż­no szu­ka spo­ko­ju w małym mia­stecz­ku wśród lasów Michi­gan. Po czter­na­stu latach przyj­mu­je jed­nak zle­ce­nie jako pry­wat­ny detek­tyw. I w pierw­szym śledz­twie mor­der­ca – jego mor­der­ca – powra­ca. A prze­cież od lat sie­dzi w naj­bar­dziej strze­żo­nym więzieniu.

Alex McK­ni­ght to jed­na z naj­ory­gi­nal­niej­szych posta­ci w lite­ra­tu­rze kry­mi­nal­nej. Detek­tyw mimo woli, drę­czo­ny kosz­ma­rem prze­szło­ści i stra­chem. Strach jest w powie­ściach Steve’a Hamil­to­na wszech­obec­ny. Cią­ży i nara­sta wraz z pię­trzą­cy­mi się zagad­ka­mi. Wypeł­nia każ­dą stro­nę i napę­dza nie­prze­wi­dy­wal­ną akcję.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na CarpeNoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.