Zabij albo zgiń. Tom 1

Dylan jest mści­cie­lem. Nie zawsze jed­nak tak było. Przed sko­kiem z dachu był prze­cięt­nym, dwu­dzie­sto­pa­ro­let­nim chło­pa­kiem. Dopie­ro nie­uda­na pró­ba samo­bój­cza spra­wi­ła, że doświad­czył cze­goś nie­zwy­kłe­go. Pew­na isto­ta posta­wi­ła go przed wybo­rem: zabij albo zgiń. Od tej pory Dylan musi zabi­jać jed­ną złą oso­bę mie­sięcz­nie. Musi. A może tyl­ko tak mu się wyda­je… W dzi­siej­szym pod­ca­ście Jer­ry i Szy­mas recen­zu­ją dla Was świe­żyn­kę od wydaw­nic­twa Non Stop Comics, tj. dzie­ło Eda Bru­ba­ke­ra i Seana Phil­lip­sa pod tytu­łem „Zabij albo zgiń”. Czy jest to osa­dzo­ny we współ­cze­sno­ści klon „Życze­nia śmier­ci”? Czy życie mści­cie­la jest łatwe i przy­jem­ne? Czym zasko­czył nas sce­na­riusz auto­ra „Fata­le”? Czym ilu­stra­cje rysow­ni­ka „Marvel Zom­bies”? Posłuchajcie.

Komiks kupi­cie w skle­pie wydaw­nic­twa Non Stop Comics.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.