Z archiwum X. sezon 10. tom 3: Pilgrims

Praw­da leży dale­ko… a my nie usta­je­my w poszukiwaniach 🙂 

Choć od pre­mie­ry 11. sezo­nu „Z archi­wum X” minę­ły już dwa lata to nasze zain­te­re­so­wa­nie wca­le nie zni­kło. Wystar­czy­ła mała iskra i już!! Mamy dla Was świe­żut­ki pod­cast, w któ­rym powra­ca­my do oma­wia­nia komik­so­wej odsło­ny kul­to­we­go seria­lu. I cho­ciaż, osta­tecz­nie nie docze­ka­li­śmy się pol­skiej edy­cji kolej­nych tomów cyklu to jed­nak nie prze­szko­dzi­ło nam to wca­le w zapo­zna­niu się z tą historią. 

Wyda­ni w 2015 roku „Piel­grzy­mi” to kolej­na, w peł­ni mito­lo­gicz­na spra­wa Mul­de­ra i Scul­ly. Na ile łączy się ona z wcze­śniej­szy­mi zeszy­ta­mi komik­su? Czy Joe Har­ris dobrze pora­dził sobie z kla­sycz­nym X Files? Kto wró­cił z mar­twych? Czy wszy­scy kosmi­ci chcą sko­lo­ni­zo­wać zie­mię? Jak w cią­gu sekun­dy prze­nieść się z Ara­bii Sau­dyj­skiej na cmen­tarz Arling­ton? Agen­ci spe­cjal­ni Bogu­sia i Man­do poszu­ku­ją odpo­wie­dzi. Chce­my wie­rzyć, że im się uda 🙂

Uwa­ga – pod­cast zawie­ra tyle spo­ile­rów, ile w Archi­wum X nie­wy­ja­śnio­nych spraw. Ale i tak pole­ca­my go baaaaar­dzo waszej uwadze 🙂

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.