Z archiwum X – 11x05 – Ghouli

Led­wo zaczę­li­śmy nasze coty­go­dnio­we spo­tka­nia z „The X Files”, a już jeste­śmy na pół­met­ku 11 sezo­nu. Dziś bie­rze­my na warsz­tat odci­nek Jame­sa Won­ga „Gho­uli”, któ­ry uda­jąc kla­sycz­ną spra­wę z „potwo­rem tygo­dnia”, szyb­ko zmie­nia się w – bar­dzo waż­ny z punk­tu widze­nia cało­ści seria­lu – odci­nek mito­lo­gicz­ny. A wszyst­ko to w związ­ku z daw­na wycze­ki­wa­nym spo­tka­niem Mul­de­ra i Scul­ly z Wil­lia­mem. Jak James Wong pora­dził sobie z trud­ną tema­ty­ką pierw­sze­go spo­tka­nia agen­tów z ich synem? Czy uda­ło się unik­nąć tanie­go sen­ty­men­ta­li­zmu? Na ile „Gho­uli” domy­ka wątek Wil­lia­ma i porząd­ku­je kwe­stie mito­lo­gicz­ne z nim zwią­za­ne? Czy jeste­śmy zachwy­ce­ni tym odcin­kiem rów­nie moc­no jak więk­szość fan­do­mu, a może mamy na jego temat odmien­ne zda­nie? Tego wszyst­kie­go dowie­cie się z dzi­siej­szej audy­cji. Z pod­ca­stu, któ­ry roz­po­czy­na się małym bonu­sem – dzie­li­my się bowiem swo­imi pierw­szy­mi wra­że­nia­mi z gry mobil­nej „Deep Sta­te”. Zapra­sza­my do odsłuchu!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.