Z archiwum X – 11x04 – The Lost Art of Forehead Sweat

Darin Mor­gan to sce­na­rzy­sta spe­cy­ficz­ny, któ­ry łączy melan­cho­lię z (cza­sem absur­dal­nym) humo­rem. I to głów­nie z odcin­ków kome­dio­wych jest zna­ny. Po tym jak w dzie­sią­tym sezo­nie epi­zod jego autor­stwa był naj­ja­śniej­szym punk­tem cało­ści, bar­dzo wycze­ki­wa­li­śmy co takie­go nam zaser­wu­je w „The Lost Art of Fore­he­ad Swe­at”. I trze­ba powie­dzieć jed­no, nawet pomi­mo wyso­kich ocze­ki­wań nie tyl­ko się nie zawie­dli­śmy, ale dosta­li­śmy kawał napraw­dę kapi­tal­ne­go „Z archi­wum X”.  W odcin­ku dys­ku­tu­je­my o ułu­dzie wspo­mnień, zachwy­ca­my się uni­ka­to­wym kok­taj­lem zło­żo­nym z ele­men­tów kome­dio­wych i bar­dzo poważ­nych, kom­ple­men­tu­je­my reży­se­rię i sta­ra­my się wychwy­cić jak naj­więk­sza licz­bę smacz­ków, któ­re twór­cy dla nas przy­go­to­wa­li. Posłu­chaj­cie i do usły­sze­nia wkrót­ce, my nie może­my się doczekać!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.