Z archiwum X – 11x01 – My Struggle III

Po dwóch latach ocze­ki­wa­nia powra­ca­my do „Z archi­wum X”, któ­re tym razem docze­ka­ło się aż dzie­się­ciu odcin­ków. I wła­śnie dłu­gość jede­na­ste­go sezo­nu zachę­ci­ła nas do zmia­ny for­mu­ły w jakiej serial dla Was omó­wi­my. Tym razem nie będzie­cie musie­li cze­kać do fina­łu, a będzie­cie mie­li oka­zję śle­dzić nasze opi­nie na bie­żą­co, odci­nek po odcin­ku. I tak, dziś na warsz­tat tra­fia „My Strug­gle III”.

Jak Car­ter pora­dził sobie z roz­wią­za­niem clif­fhan­ge­ra z ostat­nie­go odcin­ka dzie­sią­te­go sezo­nu? Czy kie­ru­nek, któ­ry został nakre­ślo­ny w wąt­ku mito­lo­gicz­nym jest dla nas satys­fak­cjo­nu­ją­cy? Jak oce­nia­my rela­cje pomię­dzy posta­cia­mi i licz­ne nawią­za­nia do wcze­śniej­szych sezo­nów? I w koń­cu naj­waż­niej­sze, czy kto­kol­wiek z Kon­glo­me­ra­tu znaj­dzie coś pozy­tyw­ne­go w odcin­ku otwie­ra­ją­cym nowy sezon? Posłuchajcie!

Uwa­ga. Stre­fy spoj­le­ro­wej nie ozna­cza­my, bo ze wzglę­du na przy­ję­tą for­mu­łę szcze­gó­ło­wo oma­wia­my roz­wią­za­nia fabu­lar­ne w poszcze­gól­nych odcinkach.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.