Wielkanoc

Wiel­ka­noc to okres prze­my­śleń i roz­wa­żań, postu i dobre­go śnia­da­nia itd. Wie­cie prze­cież czym jest ta Wiel­ka Noc! Ale czy jest coś ze stre­fy kul­tu­ry, co może być cie­ka­wym uzu­peł­nie­niem tego cza­su? Jeśli nie wie­cie czym jest „Wiel­ka­noc” Augu­sta Strind­ber­ga – to zapra­szam do wysłu­cha­nia audycji!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.