Wesołe przygody Robin Hooda

Robin Hood, sak­soń­ski szlach­cic, zosta­je ska­za­ny na bani­cję i musi ukry­wać się w Lesie Sher­wo­od. Wkrót­ce dołą­cza do nie­go dobo­ro­wa dru­ży­na dziel­nych i weso­łych kom­pa­nów: Mały John, Szkar­łat­ny Will, Allan z Doli­ny czy Bra­ci­szek Tuck.

W dzi­siej­szej audy­cji ser­wu­ję kil­ka wspo­mnień naj­lep­szej książ­ki moje­go dzie­ciń­stwa. W pew­nym momen­cie wcho­dzę jed­nak w stre­fę ostrych spo­ile­rów, przed czym ostrze­gam w odpo­wied­niej chwi­li więc słu­cha­my na wła­sne życzenie.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.