Welcome to the Blumhouse: Kłamstwo i Black Box

Wczo­raj Blum­ho­use wraz z Ama­zon Stiu­dios zain­au­gu­ro­wa­li nową serię fil­mów pod wspól­nym szyl­dem – Welco­me to the Blum­ho­use. Dzi­siaj Man­do bie­rze na warsz­tat pierw­szy pakiet, ser­wu­jąc w krót­kiej pił­ce podwój­ną recen­zję. W jakich ramach gatun­ko­wych mie­ści się ta anto­lo­gia? Czy for­ma peł­no­me­tra­żo­wych fil­mów wpły­nę­ła na korzyść opo­wia­da­nych histo­rii? Jak pre­zen­tu­ją się kolej­ne tytu­ły i któ­ry z nich bar­dziej przy­padł do gustu nasze­mu pod­ca­ste­ro­wi. Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audy­cji. A wszyst­ko to nagry­wa­ne bla­dym świ­tem wśród odgło­sów fabryk i budzą­cych się do życia pocią­gów. Zapraszamy.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.