Wbrew naturze: Polowanie (tom 2)

Życie świn­ki Leslie legło w gru­zach. Prze­śla­du­ją­cy ją w snach wilk to pra­daw­ne bóstwo, któ­re chce prze­jąć kon­tro­lę nad jej cia­łem i duszą, pro­pa­gan­do­wa maszy­na pań­stwo­wa uczy­ni­ła z niej poszu­ki­wa­ne­go listem goń­czym mor­der­cę, a syn pre­zy­den­ta zro­bi wszyst­ko, by ją dopaść.

Jak Szy­mas oce­nia swój powrót do zamiesz­ka­ne­go przez antro­po­mor­ficz­ne zwie­rzę­ta, dys­to­pij­ne­go pań­stwa? Czy prze­su­nię­cie akcen­tów z oby­cza­ju na wąt­ki mito­lo­gicz­no-fan­ta­stycz­ne wyszło komik­so­wi na dobre? Jak pre­zen­tu­ją się ilu­stra­cje Andol­fo? Posłuchajcie.

Komik­sy z serii „Wbrew natu­rze” kupi­cie w skle­pie wydaw­nic­twa Non Stop Comics.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.