Warrior – sezon 1

Joh­na­tan Trop­per powró­cił z nowym seria­lem, któ­re­go sce­na­riusz był inspi­ro­wa­ny zapi­ska­mi Bru­ce­’a Lee, a Man­do i Jer­ry, jako wiel­cy fani „Ban­shee”, kina kopa­ne­go i wester­nów posta­no­wi­li spraw­dzić, czy „War­rior” oka­że się kolej­nym, seria­lo­wym hitem od Cine­ma­xu. Na ile satys­fak­cjo­nu­ją­cy jest ten misz­masz wąt­ków sen­sa­cyj­nych, poli­tycz­nych i oby­cza­jo­wych, pod­la­ny do tego solid­ną por­cją, czę­sto krwa­wej, a zawsze efek­tow­nej akcji? Na ile spój­ny jest świat przed­sta­wio­ny i czy uda­ło się spraw­nie popro­wa­dzić  poszcze­gól­ne wąt­ki? Z jaki­mi ele­men­ta­mi tej pro­duk­cji mamy pro­blem, a co wypa­da bar­dzo dobrze? I w koń­cu, czy finał pierw­sze­go sezo­nu nasta­wia nas opty­mi­stycz­nie co do dru­giej odsło­ny? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.