W labiryncie

Pierw­sze wra­że­nia z fil­mu „W labi­ryn­cie” – na gorą­co, nagry­wa­ne komór­ką pod­czas powro­tu z kina. Recen­zja bez przy­go­to­wa­nia, bez rese­ar­chu, na spon­ta­nie. Jak spraw­dzi się nowe dzie­ło reży­se­ra „Dziew­czy­ny we mgle”? Któ­ry film wypa­da lepiej? O tym w krót­kim pod­ca­ście z samochodu! 

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.