Upiorna opowieść

Zapra­sza­my na pierw­sze spo­tka­nie z magią „Upior­nej Opo­wie­ści” z 1979. To wie­lo­wąt­ko­wa, roz­ło­żo­na na kil­ka stref cza­so­wych histo­ria. Meta powieść gro­zy, trak­tu­ją­ca o snu­ciu histo­rii i miło­ści do gro­zy i maka­bry. Hor­ror, któ­ry miał być syn­te­zą kla­sy­ki lite­ra­tu­ry gro­zy. Osa­dzo­na w zimo­wej aurze opo­wieść o sto­wa­rzy­sze­niu Chow­der i ponu­rej prze­szło­ści, któ­ra powra­ca by się zemścić. Dzi­siaj z tą pozy­cją mie­rzy się Sku­ra, się­ga­jąc po jed­ną z wie­lu inspi­ra­cji – „Legen­dę o sen­nej kotli­nie” autor­stwa Washing­to­na Irvin­ga. Pierw­sza część potycz­ki z książ­ką jest bez spoj­le­rów. Zapra­sza­my do odsłuchu!

Sku­rę moż­na wspie­rać oczy­wi­ście na Patronite.pl/Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.