UFO w teatrze

Dzi­siaj dosyć wyjąt­ko­wo chcie­li­śmy zapro­sić Was do dosyć spon­ta­nicz­nie nagra­ne­go pod­ca­stu o przed­sta­wie­niu teatral­nym cza­sów epi­de­mii, czy­li spek­ta­klu “UFO” Teatru miej­skie­go w Gli­wi­cach, któ­ry stre­amo­wa­ny był nie­daw­no na YouTu­be (o czym infor­mo­wa­li­śmy na Face­bo­oku). Jer­ry i Mate­ja posta­no­wi­li się ukul­tu­ral­nić, zawią­za­li kra­wa­ty, zało­ży­li cza­pecz­ki folio­we i wzię­li udział w nie­zwy­kłym wydarzeniu.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.