Twierdza Szanghaj

Rok 2035. W obli­czu zagro­że­nia z kosmo­su ludz­kość jed­no­czy się i two­rzy ener­ge­tycz­ną kopu­łę chro­nią­cą Zie­mię. Nie­ste­ty potęż­ny sta­tek kosmi­tów prze­bi­ja ją i nisz­czy kolej­ne mia­sta-twier­dze. W koń­cu ostat­nią nadzie­ją ludzi sta­je się Twier­dza Szan­ghaj, gdzie pod wodzą gene­rał Ian Lin eli­tar­na jed­nost­ka pilo­tów myśliw­ców i  mechów – Sza­ry Orzeł – spró­bu­je ode­przeć atak kosmi­tów na tyle sku­tecz­nie, by pani gene­rał mogła akty­wo­wać taj­ną broń – Arma­tę Szanghaj.

Czy Chi­ny ura­tu­ją ludz­kość? Co wyróż­nia tę super­pro­duk­cję? Czy to napraw­dę romans w set­tin­gu scien­ce-fic­tion? Dla­cze­go nie wol­no o nic oskar­żać chiń­skich ido­li, a zwłasz­cza Luha­na? W ile lat moż­na odbu­do­wać doszczęt­nie znisz­czo­ną metro­po­lię? Jak waż­ny dla tego fil­mu jest bar z maka­ro­nem? I wresz­cie: cze­mu Szy­mas tak modu­lu­je głos? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.