Twarz

W trak­cie budo­wy naj­więk­sze­go na świe­cie pomni­ka Chry­stu­sa Kró­la docho­dzi do wypad­ku, na sku­tek któ­re­go mło­dy, dłu­go­wło­sy heavy­me­ta­lo­wiec Jacek dozna­je tak obszer­nych obra­żeń gło­wy, że w kon­se­kwen­cji leka­rze muszą prze­szcze­pić mu twarz. Jest to pierw­sza tego typu ope­ra­cja w Pol­sce, swo­isty cud współ­cze­snej medy­cy­ny. Nie­ste­ty radość nie trwa dłu­go, gdyż powrót Jac­ka do rodzin­nej wsi oka­zu­je się być bar­dzo nieprzyjemny.

W dzi­siej­szej audy­cji Bogu­sia i Szy­mon ana­li­zu­ją nagro­dzo­ny na festi­wa­lu w Ber­li­nie, naj­now­szy film Mał­go­rza­ty Szu­mow­skiej i Micha­ła Engler­ta. Roz­ma­wia­my o tole­ran­cji i miło­ści, o kse­no­fo­bii i zaścian­ko­wo­ści. O pol­skiej pro­win­cji, Pol­sce kato­lic­kiej, Krzysz­to­fie Ibi­szu oraz o skraj­nych recen­zjach, jakie zebra­ła w naszym kra­ju „Twarz”.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.