Transmetropolitan. Tom 3

Przy ostat­nim wspól­nym pod­ca­ście Misia­el i Jer­ry róż­ni­li się w opi­niach nie­mal total­nie. Dziś powra­ca­ją do oma­wia­nia „Trans­me­tro­po­li­tan” i – cóż powie­dzieć – jed­nym z czę­ściej uży­wa­nych sfor­mu­ło­wań w odcin­ku jest „w peł­ni się z Tobą zga­dzam”. Ale czy wra­że­nia naszych redak­to­rów są pozy­tyw­ne? Na ile Elli­so­wi uda­ło się utrzy­mać bar­dzo wyso­ki poziom serii po tak kapi­tal­nym dru­gim tomie? Jak wypadł powrót do for­mu­ły zna­nej z pierw­szej odsło­ny, czy­li krót­szych, czę­sto jed­no­ze­szy­to­wych opo­wie­ści? Posłuchajcie!

Trans­me­tro­po­li­tan. Tom 3 kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.