Too Old to Die Young

Przed­sta­wia­my syl­wet­kę duń­skie­go reży­se­ra odpo­wie­dzial­ne­go za ejti­so­we i neo­no­we „Dri­ve” oraz krwa­we i nie­zwy­kle bru­tal­ne „Val­hal­la Rising”. Przy­po­mi­na­my waż­niej­sze fil­my Win­ding Ref­na, aby wpro­wa­dzić Was do naj­now­szej pro­duk­cji: seria­lu „Za sta­rzy na śmierć”, a wła­ści­wie dzie­się­cio­go­dzin­ne­go fil­mu fabu­lar­ne­go. Pro­wa­dzą­cy pod­ca­ster dwoi się i troi by opi­sać to nowe zja­wi­sko, któ­re zapo­cząt­ko­wał Lynch trze­cim sezo­nem mia­stecz­ka „Twin Peaks”, oraz pole­mi­zu­je z recen­zją nowe­go seria­lu zamiesz­czo­ną w maga­zy­nie „KINO”. Zapra­sza­my na wypra­wę do prze­stęp­cze­go półświatka. 

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.