Tomb Raider

Mło­da kurier­ka z Lon­dy­nu led­wo wią­że koniec z koń­cem, jed­nak odma­wia przy­ję­cia spad­ku po majęt­nym ojcu, któ­ry zagi­nął sie­dem lat wcze­śniej. Lara nie wie­rzy w śmierć rodzi­ca, więc gdy tyl­ko natra­fia na trop pro­wa­dzą­cy do ostat­nie­go miej­sca jego poby­tu, rzu­ca wszyst­ko i wyru­sza na tajem­ni­czą wyspę, będą­cą jed­no­cze­śnie miej­scem pochów­ku pra­daw­nej cza­ro­dziej­ki o pseu­do­ni­mie „Mat­ka Śmierci”.

Cho­ciaż Szy­mas od zawsze wolał Cate Archer od Lary Croft, posta­no­wił obej­rzeć film „Tomb Raider” i podzie­lić się z Wami swo­imi prze­my­śle­nia­mi na jego temat. Czy Ali­cia Vikan­der jest Larą z krwi i kości? Czy film wywo­łu­je tak duży dyso­nans poznaw­czy, jak gry któ­re adap­tu­je? Co jest naj­więk­szą bolącz­ką tej ekra­ni­za­cji? Czy cze­kam na sequ­el? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.