Titans – sezon 3

„Tyta­ni” prze­nie­śli się po dru­gim sezo­nie z DC Uni­ver­se do HBO Max, ale po zakoń­cze­niu emi­sji w Sta­nach Zjed­no­czo­nych tak­że i my docze­ka­li­śmy się kon­ty­nu­acji przy­gód Dic­ka Gray­so­na i spół­ki. Man­do i Jer­ry trze­ci sezon nad­ro­bi­li i spo­tka­li się w wir­tu­al­nym stu­dio aby o nim pody­sku­to­wać. Jak oce­nia­my głów­nych anta­go­ni­stów Tyta­nów , czy­li Red Hooda i Joh­na­ta­na Cra­ne­’a? Czy prze­no­si­ny naszej super­bo­ha­ter­skiej pacz­ki do Gotham oka­za­ły się dla sce­na­rzy­stów strza­łem w dzie­siąt­kę, czy może strza­łem w kola­no? Jak twór­cy pora­dzi­li sobie z mno­go­ścią posta­ci i wąt­ków? Czy nowa sta­cja wpły­nę­ła na zmia­ny w samym seria­lu? Jak spodo­ba­ła się nam nowa sojusz­nicz­ka naszej dru­ży­ny, czy­li Bar­ba­ra Gor­don? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.