Thor. Kto dzierży młot?/All-New Wolverine. Cztery siostry

Po bli­sko roku prze­rwy (kie­dy to się sta­ło?!) Jer­ry powra­ca do „Tho­ra” Jaso­na Aaro­na, a kon­kret­nie do dru­gie­go tomu wpro­wa­dza­ją­ce­go do serii „Potęż­na Thor”. A jako że powrót ten zbiegł się z wyda­niem pierw­sze­go tomu „All-New Wolve­ri­ne” ser­wo­wa­ne­go przez Egmont w ramach Marvel Now 2.0, jest do dobra oka­zja na swo­iste kobie­ce double-featu­re. Jak Jer­ry oce­nia roz­wi­nię­cie wąt­ku toż­sa­mo­ści Potęż­nej Thor? Na czym pole­ga spe­cy­fi­ka albu­mu „Kto dzier­ży młot?”? Jak wypa­da Lau­ra Kin­ney jako Wolve­ri­ne? Jakie wąt­ki eks­plo­ru­ją Aaron i Tay­lor w swo­ich opo­wie­ściach? Czy kobie­ce inkar­na­cje zna­nych posta­ci to tyl­ko poli­tycz­na popraw­ność, jak zwy­kła pła­kać część inter­ne­tów, czy jed­nak dosta­je­my dzię­ki nim nową jakość? O tym wszyst­kim i o paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście!

Komik­sy „Thor. Kto dzier­ży młot” oraz „All-New Wolve­ri­ne. Czte­ry sio­stry” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.