Thor. Kres wojny. Tom 3

Woj­na świa­tów dobie­gła koń­ca, ale w ramach róż­nych serii otrzy­mu­je­my cały czas dodat­ko­we histo­rie, któ­re uzu­peł­nia­ją nam obraz wyda­rzeń. Tak było choć­by ostat­nio w „Veno­mie”, podob­nym albu­mem jest też „Thor. Kres woj­ny”, któ­ry zbie­ra kil­ka jed­no­ze­szy­to­wych opo­wie­ści, któ­rych akcja roz­gry­wa się albo w trak­cie woj­ny z Male­ki­them, albo bez­po­śred­nio po jej zakoń­cze­niu. W wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się zaś Misty­Pop i Jer­ry, któ­rzy posta­no­wi­li o tym tomie Wam opo­wie­dzieć. Do kogo jest skie­ro­wa­ny „Kres woj­ny”? Jak pano­wie oce­nia­ją poszcze­gól­ne histo­rie w nim zawar­te? Czy Aaron w cie­ka­wy spo­sób pod­pro­wa­dza nas do zakoń­cze­nia swo­jej, wie­lo­let­niej przy­go­dy z Tho­rem? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Komiks „Thor. Kres woj­ny” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.