Thor. Gromowładna (tom 1)

Na Kon­glo­me­rat tra­fia kolej­na seria z Marvel Now! Tym razem przy­szła pora na kon­ty­nu­ację opo­wie­ści „Thor: Gro­mo­wład­ny”, czy­li „Thor: Gro­mo­wład­na” autor­stwa Jaso­na Aaro­na. Gro­mo­wład­na zapy­ta­cie? Tak, to ten tytuł wywo­łał przed pre­mie­rą licz­ne dys­ku­sje i falę uty­ski­wa­nia nie­któ­rych „fanów”. No bo jak to? Thor oka­zał się nie­god­ny Mjol­ni­ra? Nowy Thor będzie kobie­tą? Jer­ry, jako fan twór­czo­ści Aaro­na, od daw­na pla­no­wał się­gnąć po jego serię o Tho­rze, a zmia­na wła­ści­cie­la Mło­ta wyda­ła się nie­złym punk­tem wej­ścia. Czy aby dobrze się bawić trze­ba znać wyda­rze­nia z wcze­śniej­szych tomów? Jak sce­na­rzy­sta wyko­rzy­stu­je kon­cept Bogi­ni pio­ru­nów i „nie­god­ne­go” Tho­ra? Jak rysow­ni­cy pora­dzi­li sobie z dyna­mi­ką tej opo­wie­ści? Czy „Gro­mo­wład­na” zachę­ca aby się­gnąć po kolej­ny tom tej histo­rii? Posłuchajcie!

Komiks „Thor: Gro­mo­wład­na. Tom 1” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.