The Walking Dead: Narodziny Gubernatora

Auto­rzy: Robert Kirk­man i Jay Bonansinga
Na począt­ku był prze­ło­mo­wy i świet­nie oce­nia­ny komiks…
Potem poja­wił się rewe­la­cyj­ny serial…
Aż w koń­cu przy­szedł czas na pierw­szą z serii powie­ści opo­wia­da­ją­cych histo­rię kul­to­wych posta­ci z uni­wer­sum The Wal­king Dead. Guber­na­tor. Ten rzą­dzą­cy Woods­bu­ry despo­ta zna­ny jest z wła­sne­go, cho­re­go poczu­cia spra­wie­dli­wo­ści: w jej imie­niu zmu­sza więź­niów do wal­ki z zom­bie ku ucie­sze miej­sco­wych, a tym, któ­rzy wej­dą mu w dro­gę, odci­na ręce i nogi. Kie­dy tyl­ko poja­wił się w komik­so­wym cyklu Żywe tru­py, został okrzyk­nię­ty przez maga­zyn Wizard „Zło­czyń­cą roku”, a jego postać do dziś wzbu­dza wśród czy­tel­ni­ków kontrowersje.
Nad­szedł czas, by się­gnąć do korze­ni. Dzię­ki książ­ce, któ­rą trzy­masz w ręku, dowiesz się, jak Guber­na­tor stał się tym, kim jest, jak tra­fił do miej­sca, w któ­rym po raz pierw­szy ujrze­li go fani serii, i co spra­wi­ło, że wyku­rzył Ric­ka i jego towa­rzy­szy z ich bez­piecz­nej przystani.
Wybierz się w podróż po świe­cie, gdzie czło­wiek musi wal­czyć nie tyl­ko o swo­je życie, ale i duszę. Stań na kra­wę­dzi prze­pa­ści, na któ­rej dnie spo­czy­wa ludzkość.
Zobacz, jak powsta­je legenda.
Bądź świad­kiem naro­dzin Gubernatora.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.