The Superior Spider-Man. Ostatnie życzenie (tom 1)

Doctor Octo­pus dzię­ki swo­jej wie­dzy, doświad­cze­niu i spry­to­wi zdo­łał pod­stę­pem zamie­nić się cia­ła­mi z Pete­rem Par­ke­rem. Peter został uwię­zio­ny w umie­ra­ją­cym cie­le Otto Octa­viu­sa, ten zaś prze­jął cia­ło, super­mo­ce i wspo­mnie­nia Par­ke­ra. Czy uwię­zio­ny w roz­pa­da­ją­cym się wor­ku mię­sa Peter ma szan­se w star­ciu z nowym Spi­der-Manem? W jaki spo­sób Doc Ock wyko­rzy­sta swo­je nowe życie? Tego dowie­cie się po lek­tu­rze albu­mu „The Supe­rior Spi­der-Man. Ostat­nie życze­nie”, na któ­ry skła­da­ją się zeszy­ty 698–700 z serii Ama­zing Spi­der-Man ze sce­na­riu­szem Dana Slot­ta oraz ilu­stra­cja­mi Richar­da Elso­na i Hum­ber­to Ramo­sa. oraz dwie krót­kie histo­rie, nie­po­wią­za­ne z głów­ną fabułą.

W dzi­siej­szym pod­ca­ście oma­wia­my jeden z pierw­szych w Pol­sce komik­sów spod zna­ku Marvel Now. Jak przy­ję­li­śmy tak gwał­tow­ną inge­ren­cję w świat Pającz­ka? Czy fina­ło­wy twist prze­ko­nał nas do pomy­słu Slot­ta? Jak oce­nia­my opra­wę gra­ficz­ną tomu? Czy się­gnie­my po dru­gi album Supe­rio­ra? Posłuchajcie.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.