The Superior Spider-Man. Kłopoty z głową (tom 3)

Otto Octa­vius jako lep­szy Spi­der-Man eli­mi­nu­je kolej­nych prze­stęp­ców z ulic Nowe­go Jor­ku. Cza­sem dosłow­nie. Zastrze­le­nie Masa­kry spra­wi­ło, że wszy­scy – media, poli­cja, zwy­kli ludzie i sami Aven­gers – dostrze­gli zmia­nę w zacho­wa­niu Pającz­ka. Otto nie zwa­ża jed­nak na to i kon­ty­nu­uje bru­tal­ną wal­kę ze zło­czyń­ca­mi… oraz z reszt­ką świa­do­mo­ści Pete­ra, któ­ra zacho­wa­ła się w jego umyśle.

Czy Kapi­tan Ame­ry­ka i spół­ka roz­gry­zą plan Octa­viu­sa? Czy Peter odzy­ska swo­je cia­ło? A może prze­pad­nie na zawsze? Jak roz­wi­nie się rela­cja na linii Otto – Anna Maria Mar­co­ni? Czy opra­wa gra­ficz­na trze­cie­go albu­mu wyróż­nia się czymś na tle dwóch poprzed­nich tomów? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.