The Pixies

Sie­dzę na weran­dzie (tudzież gan­ku) i nawi­jam o zespo­le The Pixies, na wyraź­ną proś­bę pew­ne­go słu­cha­cza, a wła­ści­wie w podzię­ko­wa­niu za wspar­cie kon­kur­su gdzie star­to­wał pod­cast Radio SK.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.