The Grudge: Klątwa

Nasz pod­ca­ster tak bar­dzo wystra­szył się pod­czas sean­su „Klą­twy” w pustym kinie w nie­dzie­lę o 23, że nie tyl­ko zapo­mniał zabrać z sali swo­jej komór­ki i sza­li­ka, ale zapo­mniał dodać, że głów­ną rolę w rebo­ocie „The Grud­ge” gra Andrea Rise­bo­ro­ugh zna­na jako Man­dy z fil­mu Pano­sa Cosma­to­sa. Zapra­sza­my na jed­ną dużą dygre­sję o tym jak oglą­da­ło się trze­ci film Nico­la­sa Pesce same­mu na sali kino­wej wiel­kie­go zamknię­te­go multipleksu. 

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.