The Gray Man

Nie­uchwyt­ny ofi­cer CIA odkry­wa kom­pro­mi­tu­ją­ce sekre­ty agen­cji. Jego śla­dem rusza bez­względ­ny agent socjo­pa­ta, któ­ry wyzna­czył nagro­dę za jego głowę.

Jer­ry i Szy­mas oglą­da­ją naj­now­szy film bra­ci Rus­so i zasta­na­wia­ją się nad przy­szło­ścią plat­form Wie­le dzie­je się ostat­nio w bran­ży stre­amin­go­wej. Jed­ni gra­cze sta­wia­ją na kina, inni na VOD, jesz­cze inni sto­ją w roz­kro­ku. M.in. o tym roz­ma­wia­my w dzi­siej­szej audy­cji, ale kon­klu­zję tę poprze­dza szcze­gó­ło­we omó­wie­nie naj­droż­szej pro­duk­cji Net­flik­sa, tj. The Gray Man. Jakie ocze­ki­wa­nia moż­na było mieć wzglę­dem „The Gray Man”? Czy ten film akcji za 200 baniek zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wał repre­zen­to­wa­ny przez sie­bie gatu­nek? Jak wypa­da balans mię­dzy powa­gą a humo­rem? Któ­re sce­ny akcji zro­bi­ły na nas wra­że­nie? Dla­cze­go nie spodo­ba­ła nam się ewo­lu­cja żad­nej z posta­ci na ekra­nie? Czy cze­ka­my na sequ­ele w ramach nowe­go fil­mo­we­go uni­wer­sum? Co się dzie­je z tą bran­żą stre­amin­go­wą? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.