The Black Monday Murders. Tom 2. Waga

Sojusz pomię­dzy Cainą i Kan­krin jest zagro­żo­ny, sytu­acja gwał­tow­nie eska­lu­je, szy­ku­ją się zmia­ny u wła­dzy. Czym zakoń­czy się śledz­two detek­ty­wa Duma­sa w spra­wie zabój­stwa Danie­la Rot­schil­da? Czy pro­fe­sor Gad­dis odkry­je praw­dzi­we przy­czy­ny naj­więk­szych kra­chów gieł­do­wych w histo­rii ludz­ko­ści? Co sta­nie się z ban­kiem Caina-Kan­krin? O tym prze­czy­ta­cie w dru­gim tomie „The Black Mon­day Murders”.

Zapra­sza­my na recen­zję kon­ty­nu­acji komik­su ze sce­na­riu­szem Jona­tha­na Hick­ma­na i ilu­stra­cja­mi Tom­ma Coke­ra. Czy po zachwy­tach nad pierw­szym albu­mem przy­szedł czas na gorz­ką reflek­sję? Czy może nadal jeste­śmy ocza­ro­wa­ni? Co zro­bi­ło na nas naj­więk­sze wra­że­nie w trak­cie lek­tu­ry? Czym album dru­gi róż­ni się od swo­je­go poprzed­ni­ka? Posłuchajcie.

Komiks kupi­cie w skle­pie wydaw­nic­twa Non Stop Comics.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.