The Birch

Po dość mie­sza­nych pierw­szych wra­że­niach nie było pew­ne, czy w Kon­glo­me­ra­cie opo­wie­my Wam o całym sezo­nie „The Birch”. Jer­ry sku­sił się jed­nak i pomi­mo począt­ko­wych obaw final­nie jest z pro­duk­cji bar­dzo zado­wo­lo­ny. Co takie­go sta­re­go dzia­da uję­ło w pro­duk­cji skie­ro­wa­nej raczej dla nasto­lat­ków? Jak twór­cy pora­dzi­li sobie z „hor­ro­ro­wo­ścią” pro­duk­cji? Któ­re ele­men­ty seria­lu zasłu­gu­ją na szcze­gól­ne wyróż­nie­nie i dla­cze­go war­to się z „The Birch” zapo­znać? Posłuchajcie!

Pierw­sze wra­że­nia o seria­lu może­cie posłu­chać tutaj.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.