Szybcy i wściekli – o serii

W ramach swo­iste­go pre­lu­dium przed nad­cho­dzą­cym pod­ca­stem o ósmej już odsło­nie cyklu Szyb­cy i wście­kli Jer­ry zapra­sza Was na podróż przez histo­rię całej fran­czy­zy. Od cze­go wszyst­ko się zaczę­ło? Jak do tego doszło, że pierw­szy praw­dzi­wy sequ­el powstał dopie­ro po bli­sko dzie­się­ciu latach? Jak zmie­nia­ło się obli­cze serii na prze­strze­ni cza­su? Czy spe­cja­li­sta od hor­ro­rów – James Wan – spraw­dził się w kinie akcji? Jak twór­cy pora­dzi­li sobie ze śmier­cią jed­nej z głów­nych gwiazd cyklu? I w koń­cu: skąd wziął się feno­men serii i czy Jer­ry był lub jest jej fanem? O tym i wie­lu innych kwe­stiach będzie­cie mogli posłu­chać w dzi­siej­szym odcin­ku. Zapraszamy!

Uwa­ga – pod­cast prak­tycz­nie bez spojlerów.

Ps. Oka­zu­je się, że blog Z gór­nej pół­ki jest ofi­cjal­nie mar­twy i pozba­wio­ny archi­wum, zatem nie­ste­ty tym lin­kiem Was nie ura­czę, ale na osło­dę mogę pod­rzu­cić bar­dzo faj­ny tekst Zwie­rza, któ­ry sku­pia się na „sió­dem­ce”, ale w szer­szej per­spek­ty­wie. Polecam.

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.