Szepty

Inter­na­tem dla chłop­ców z naj­bo­gat­szych sfer w Rook­ford wstrzą­sa tajem­ni­cza śmierć jed­ne­go z nich. Wszel­kie racjo­nal­ne pró­by wyja­śnie­nia tej tra­ge­dii zawo­dzą. Ucznio­wie zaczy­na­ją opo­wia­dać prze­ra­ża­ją­cą histo­rię o poja­wia­ją­cym się duchu. Do szko­ły zosta­je wezwa­na Flo­ren­ce Cath­cart , któ­ra zaj­mu­je się dema­sko­wa­niem fał­szy­wych spi­ry­ty­stów, żeru­ją­cych na naiw­no­ści osób wie­rzą­cych w duchy. Według niej życie poza­gro­bo­we nie ist­nie­je. Testy, któ­re zacznie prze­pro­wa­dzać wymkną się jej spod kon­tro­li. To, co zda­rzy się póź­niej spra­wi, że dziew­czy­na nie będzie już mogła z tego miej­sca odejść… Co napraw­dę wyda­rzy­ło się w Rookford?

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.