Superbohaterowie Marvela: Spider-Man

Jak Peter Par­ker został Czło­wie­kiem Pają­kiem? Jak wyglą­da­ło jego pierw­sze spo­tka­nie ze Zło­wiesz­czą Szóst­ką? Co prze­żył pew­ne­go razu w swo­je uro­dzi­ny? Czy jest szczę­śli­wy jako Spi­der-Man? Jak wyglą­da jego życie z punk­tu widze­nia cio­ci May? O tym wszyst­kim prze­czy­ta­cie dzię­ki Wiel­kiej Kolek­cji Komik­sów Super­bo­ha­te­ro­wie Marve­la. Oraz usły­szy­cie w dzi­siej­szym Konglomeracie.

W dru­gim dniu paję­cze­go even­tu Jer­ry i Szy­mas recen­zu­ją komiks, któ­re­go omó­wie­nie zapo­wia­da­li daw­no temu. Cho­dzi oczy­wi­ście o poświę­co­ny posta­ci Spi­der-Mana, pierw­szy tom WKKSM od Hachet­te. Jak pre­zen­tu­je się pierw­szy album kolek­cji? Czy mie­szan­ka kla­sycz­nych i współ­cze­snych histo­rii to dobre wpro­wa­dze­nie do uni­wer­sum Spi­der-Mana? Co sądzi­my o samej kolek­cji? Czy kupu­je­my jej kolej­ne tomy? Odsłu­chaj­cie pod­cast i prze­ko­naj­cie się sami. Oraz wróć­cie tu jutro po omó­wie­nie kolej­nych przy­gód Pete­ra Parkera.

 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.