Super Dark Times

„Super Dark Times” – peł­no­me­tra­żo­wy debiut reży­ser­ski Kevi­na Phil­lip­sa – to nie­od­kry­ty kla­syk. Opo­wieść o nie­szczę­śli­wym wypad­ku, któ­ry wysta­wi na pró­bę przy­jaźń dwoj­ga nasto­lat­ków. Zach i Josh będą musie­li nie tyl­ko odro­bić waż­ną lek­cję doro­sło­ści, ale tak­że dowie­dzieć się cze­goś zaska­ku­ją­ce­go o sobie. Porzu­ce­nie mło­dzień­czej bez­tro­ski, pierw­sze zauro­cze­nia oraz nie­sa­mo­wi­ty kli­mat lat 90. To wszyst­ko, a nawet jesz­cze wię­cej cze­ka na widzów. W naszym stu­dio po raz kolej­ny spo­tka­ły się Bogu­sia i Mar­ta. Tym razem, żeby poga­dać o nasto­let­nich dyle­ma­tach, rowe­ro­wych wypra­wach, smut­nych fil­mach, japoń­skich mie­czach, kadrach, jak ze snu i… oczy­wi­ście o chło­pa­kach! Nie zabrak­nie zachwy­tów, dygre­sji i zaska­ku­ją­cych spo­strze­żeń, bo „Super Dark Times” to cie­ka­we i emo­cjo­nu­ją­ce kino. Nie zna­cie jesz­cze? Mamy nadzie­ję, że dzi­siej­szy pod­cast zaostrzy ape­tyt na seans! Zapra­sza­my na nostal­gicz­ną wypra­wę. Żeń­ska dru­ży­na do zadań spe­cjal­nych już w goto­wo­ści. A Wy? W drogę!!!

00:53:40 – sek­cja spoilerowa

Arty­kuł Mar­ty prze­czy­ta­cie oczy­wi­ście na Final Girls.

Krót­ko­me­tra­żów­ka Kevi­na Phil­lip­sa jest do obej­rze­nia tutaj.

A dys­ku­sję Bogu­si i Man­do o „Stand by me” posłu­cha­cie w Radio SK.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.