Strażnicy Galaktyki. Tom 2

Kie­dy w 2017 roku zaczy­na­li­śmy przy­go­dę z „Ani­hi­la­cją”, chy­ba nie­wie­lu czy­tel­ni­ków podej­rze­wa­ło, że przy­go­da z kosmo­sem Marve­la sygno­wa­nym nazwi­ska­mi Abnet­ta i Lan­nin­ga potrwa tak dłu­go. A jed­nak. Dziś Misty i Jer­ry bio­rą na warsz­tat dru­gi tom „Straż­ni­ków Galak­ty­ki”, któ­ry wyda­je się koń­czyć ten etap histo­rii. Jak oce­nia­my dru­gą odsło­nę przy­gód Straż­ni­ków? Jak wypa­da ten tom jako auto­no­micz­ne dzie­ło, a na ile koniecz­na jest zna­jo­mość even­tu „Woj­na kró­lów”? Czy to moż­li­we, że w tym tomie dzie­je się jesz­cze wię­cej niż w pierw­szym albu­mie zbior­czym? Czy war­to powró­cić do tego okre­su kosmicz­ne­go uni­wer­sum Marve­la? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

„Straż­ni­ków Galak­ty­ki. Tom 2” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.