Stranger Things: Mroczne umysły

Wydaw­nic­two Porad­nia K wypu­ści­ło w naszym kra­ju pierw­szą książ­kę roz­sze­rza­ją­cą uni­wer­sum seria­lu „Stran­ger Things”. „Mrocz­ne umy­sły” Gwen­dy Bond to pre­qu­el pro­duk­cji Net­flik­sa, opo­wia­da­ją­cy histo­rię Ter­ry – mat­ki seria­lo­wej Nast­ki. Czy ory­gi­nal­ny świat daje moż­li­wo­ści na roz­bu­do­wę w innych mediach i jak pod tym kątem spraw­dza się ta książ­ka? Czy „Mrocz­ne umy­sły” są kal­ką seria­lu, a może autor­ka nie poszła po linii naj­mniej­sze­go opo­ru? Jak spraw­nie uda­ło się wpleść w opo­wieść nawią­za­nia do popkul­tu­ry oraz dać książ­ko­wym wyda­rze­niom tło wyko­rzy­stu­ją­ce ówcze­sne realia i pod­bu­do­wa­ne wyda­rze­nia­mi z histo­rii Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Czy książ­ka spraw­dza się w ode­rwa­niu od seria­lu i wresz­cie czy jest to po pro­stu dobra powieść? Odpo­wie­dzi na te i inne pyta­nia znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audycji.

Książ­kę „Stran­ger Things: Mrocz­ne umy­sły” w inter­pre­ta­cji pani Ani­ty Soko­łow­skiej kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Audioteka.pl

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.