Stranger Things 3

Jeden z naj­więk­szych hitów Net­flik­sa powró­cił z wycze­ki­wa­nym trze­cim sezo­nem, a to może ozna­czać tyl­ko jed­no – nagry­wa­ne na gorą­co omó­wie­nie nowej odsło­ny „Stran­ger Things” w Kon­glo­me­ra­cie pod­ca­sto­wym. Czy lek­kie oba­wy, któ­re Man­do miał co do kie­run­ku, w jakim może podą­żyć opo­wieść o dzie­cia­kach z Haw­kins, zna­la­zły potwier­dze­nie? Jak wypa­da­ją podział całej histo­rii na przy­go­dy czte­rech róż­nych dru­żyn i zmia­ny w cha­rak­te­rach poszcze­gól­nych posta­ci? Czy finał sta­no­wi satys­fak­cjo­nu­ją­ce zwień­cze­nie cało­ści, czy może pozo­sta­wia nie­do­syt? I w koń­cu: czy to moż­li­we, że „Stran­ger Things” w trze­cim sezo­nie osią­gnę­ło swo­ją szczy­to­wą for­mę? Posłu­chaj­cie odpo­wie­dzi Mando!


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.