Stranger Things 2

Rok temu Man­do nagrał pod­cast, w któ­rym użył naj­wię­cej razy sło­wa „rewe­la­cja” w histo­rii swo­jej zaba­wy z pod­ca­stin­giem. Była to recen­zja nie­spo­dzie­wa­ne­go hitu plat­for­my Net­flix – seria­lu „Stran­ger Things”. Dru­gi sezon tej pro­duk­cji miał swo­ją pre­mie­rę nie­co póź­niej, a przy­pa­dła ona aku­rat w uro­dzi­ny Man­do, któ­ry ten dzień spę­dził przed ekra­nem co oka­za­ło się bar­dzo dobrą decy­zją. Czy dru­ga część „Stran­ger Things” spro­sta­ła ocze­ki­wa­niom? Jaką dro­gę na sequ­el obra­li bra­cia Duf­fer? Jak bar­dzo powta­rzal­ny jest ten sezon i czy ewen­tu­al­na powta­rzal­ność wpły­wa na gor­szą oce­nę? Czy w dzi­siej­szym pod­ca­ście pad­nie sło­wo „rewe­la­cja”? Odpo­wie­dzi na te i inne pyta­nia, znaj­dzie­cie w recen­zji wczo­raj­szej gorą­cej pre­mie­ry plat­for­my Netflix.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.