Star Wars. Wojna łowców nagród

Komik­so­we gwiezd­ne woj­ny nie uni­ka­ły w ostat­nich latach cros­so­ve­rów, ale i „Osa­czo­ny Vader” i „Cyta­de­la gro­zy” łączy­ły wyda­rze­nia z zale­d­wie dwóch serii. Dziś w nasze ręce tra­fia naj­więk­szy tego rodza­ju event w histo­rii Gwiezd­nych wojen, czy­li „Woj­na łow­ców nagród”, któ­ra rezo­nu­je z wyda­rze­nia­mi z serii „Darth Vader”, „Star Wars”, „Dok­tor Aph­ra” oraz „Łow­cy nagród”. Man­do, Rychu i Jer­ry wypa­try­wa­li tego albu­mu z utę­sk­nie­niem i szyb­ko zebra­li się w wir­tu­al­nym stu­dio aby o nim pody­sku­to­wać. Na ile ten tom moż­na czy­tać jako auto­no­micz­ną opo­wieść? Czy podo­ba się nam kie­ru­nek, w któ­rym Char­les Soule skie­ro­wał całe uni­wer­sum, naru­sza­jąc – jak się wyda­je – jego sta­tus quo? Jak wypa­da Boba Fett w roli cen­tral­nej posta­ci całe­go zamie­sza­nia? Czy podo­ba­ją się nam nawią­za­nia do innych mediów? I w koń­cu, czy to dobra opo­wieść? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku. 

Stre­fa spo­ile­ro­wa: 00:27:02

Album „Star Wars. Woj­na łow­ców nagród” zaku­pi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.