Star Wars. Wojna łowców nagród. Tom 3

Po dwóch mie­sią­cach od omó­wie­nia głów­nej serii w ramach even­tu „Woj­na łow­ców nagród” zabie­ra­my się za roz­mo­wę o albu­mach, któ­re uzu­peł­nia­ją wyda­rze­nia tam przed­sta­wio­ne. Dziś w wir­tu­al­nym stu­dio zasie­dli Man­do i Jer­ry i wzię­li na warsz­tat serię „Star Wars”, któ­rej trze­ci tom to wła­śnie cros­so­ver z „Woj­ną łow­ców nagród”. Zasta­na­wia­my się nad kon­struk­cją tego tomu, dys­ku­tu­je­my na ile jest to dzie­ło auto­no­micz­ne, a na ile wyma­ga zna­jo­mo­ści wyda­rzeń z pod­sta­wo­we­go komik­su oraz zasta­na­wia­my się na ile umie­jęt­nie Char­les Soule stwo­rzył miks histo­rii zwią­za­nych z even­tem i kon­ty­nu­acji wyda­rzeń z wcze­śniej­szych tomów „Star Wars”. Poru­sza­my rów­nież wąt­ki roz­wo­ju posta­ci, nawią­zań do „Hana Solo” oraz zapo­wia­da­my powrót na łamy Kon­glo­me­ra­tu serii „Star Wars. Darth Vader”. Posłuchajcie.

Album „Star Wars. Woj­na łow­ców nagród. Tom 3” zaku­pi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.