Star Wars: Wielka ucieczka

Man­do powra­ca do książ­ko­wych „Gwiezd­nych wojen”, ale tym razem bie­rze na warsz­tat powieść skie­ro­wa­ną do mło­dych czy­tel­ni­ków. W solo­wym pod­ca­ście przy­glą­da się książ­ce „Star Wars: Wiel­ka uciecz­ka” sta­no­wią­cej pre­qu­el do fil­mu  „Han Solo. Gwiezd­ne woj­ny – histo­rie”. Jest to już dru­ga „mło­dzie­żów­ka” wyda­na przez Egmont w ramach serii #Czy­tel­nia, poziom 3. Czy „Wiel­ka uciecz­ka” wypa­dła lepiej niż „Eska­dra Kobal­to­wa”? Jak dobrze spraw­dza się jako wpro­wa­dze­nie do wyda­rzeń zapre­zen­to­wa­nych nam w dru­gim fil­mie z cyklu „Gwiezd­ne woj­ny – histo­rie”? Czy widzo­wie któ­rzy tak bar­dzo kry­ty­ko­wa­li Qi’rę dosta­ną w tej książ­ce solid­ną pod­bu­do­wę i moty­wa­cję dla jej fil­mo­wych decy­zji? I wresz­cie czy „Wiel­ka uciecz­ka” to książ­ka, któ­ra zain­te­re­su­je rów­nież doro­słych czy­tel­ni­ków? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audycji.

Książ­kę „Star Wars: Wiel­ka uciecz­ka” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.