Star Wars. Wielka Republika: Próba odwagi

Dru­ga powieść zapre­zen­to­wa­na w ramach ini­cja­ty­wy Wiel­kia Repu­bli­ka to mło­dzie­żów­ka, „Pró­ba odwa­gi” Justi­ne Ire­land. Man­do, Rychu i Jer­ry co praw­da nie łapią się już do kate­go­rii „mło­dzież”, ale i tak posta­no­wi­li się zmie­rzyć z tema­tem. Na ile „Pró­ba odwa­gi” roz­wi­ja świat Wiel­kiej Repu­bli­ki i dokła­da nowe tro­py do rodzą­ce­go się kon­flik­tu Repu­bli­ki z Nihi­la­mi? Jak pre­zen­tu­je nam Ryce­rzy Jedi? Czy całość ma coś do zaofe­ro­wa­nia tak­że dla star­szych czy­tel­ni­ków, czy jed­nak czuć tutaj, że to powieść dla mło­dych ludzi? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście! 

A żeby nie było, że sta­re dzia­dy komen­tu­ję książ­kę, któ­ra nie jest skie­ro­wa­na do nich, na koniec zapra­sza­my na krót­ką roz­mo­wę Jer­ry­’e­go z jego dzie­cia­ka­mi, któ­re książ­kę rów­nież przeczytały.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.