Star Wars. Wielka Republika: Nawałnica

Nie­mal­że rok po pre­mie­rze dys­ku­sji na temat książ­ki „Dooku. Stra­co­ny dla Jedi”, Man­do i Jer­ry powra­ca­ją do tema­tu gwiezd­no­wo­jen­nych słu­cho­wisk i bio­rą na warsz­tat kolej­ny tytuł spod pió­ra Cava­na Scot­ta, czy­li sce­na­riusz „Nawał­ni­cy”. Jak wypadł nasz powrót do pierw­szej fazy Wiel­kiej Repu­bli­ki? Jak tym razem Scott pora­dził sobie z for­mu­łą audio? Na ile cie­ka­wie uda­ło mu się pod­bu­do­wać postać Lour­ne Dee? Na ile jest to obo­wiąz­ko­wa lek­tu­ra dla fanów The High Repu­blic, a na ile cie­ka­wost­ka dla fanów? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku. 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.